Mittwoch, 22. Juli 2009

Peace Invocation

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु ।

स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।


ते॒ज॒स्वि ना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै॑ ॥

ॐ शान्ति॒ः
शान्ति॒ः शान्ति॑ः


O
sa̱ha nā̍v avatu | sa̱ha nau̍ bhunaktu |

sa̱ha vī̱rya̍ṁ karavāvahai |

te̱ja̱svi nā̱v adhī̍tam astu̱ mā vi̍dviṣā̱vahai̍ ||

O śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti̍ḥ ||

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen