Samstag, 28. November 2009

Taste of Immortality

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते
avidyayā mṛtyuṁ tīrtvā vidyayā amṛtam aśnute

Through Avidyā, ignorance, you cross beyond mortality, beyond death, beyond change; through Vidyā, knowledge, you taste immortality.

Īśā Upaniad 11

The Self is always the Self; it is never non-Self; but somehow it became identified with the body and with the whole objective field of life. So the ‘I’ got mixed up with ‘mine’; and when the ‘I’ awakens fully to its own original identity, then is the taste of immortality.

The practice is just for this—to awaken to one’s own immortal reality. And practice means we go beyond that which we have been identified all the time—we transcend that, and transcend, and transcend, and transcend.... With time the taste of transcendental consciousness begins to be a little more lasting, more lasting, more lasting, and gradually the long identification with the boundaries of the body and the surroundings begins to dissolve. Those impressions begin to melt.

So this practice, or Sādhanā, is just for the sake of transcending change. Through change you transcend change. That is why it says, through ignorance you cross beyond the field of change—through ignorance. Because enlightenment is the reality; ignorance is a mirage. You have the glasses on the eyes, but you are searching—where are the glasses? You are the Self, but you are searching—where is the Self, where is the Self? So the whole search is a kind of fraud, which is just Avidyā. The reality is eternity, immortality; so you taste immortality by virtue of being immortality. But to be immortal, you have first to cross beyond the boundaries of change. Through change you transcend change; through knowledge, that awakening, you taste immortality.

Maharishi Mahesh Yogi, 6 December 1964, History of Thirty Years around the World, p.574.

Donnerstag, 22. Oktober 2009

200 % Value of Life

पूर्णमदः पूर्णमिदम्
pūrṇam adaḥ pūrṇam idam

(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 5.1.1)

The Upaniṣhads call it pūram adaḥ pūrṇam idam. That is pūrṇa—it’s full, this transcendental is full. “Transcendental” means that which is the basis of the entire creation—omnipresent, divine consciousness, God consciousness. That is full. This field of relativity, being the outcome of that, this is also full, because this is nothing but that. So we want is not to leave the value of any of these fullness’s; enjoy them both at all times. One 100 percent transcendental fullness and 100 per cent fullness of the relative at the same time. 200 percent value of life.

Maharishi Mahesh Yogi, Hochgurgl, 1962, History of Thirty Years around the World, p.421

Sonntag, 20. September 2009

Steady Intellect

परमार्थदर्शनामृतरसलाभेन अन्यस्मात् अलंप्रत्ययवान् स्थितप्रज्ञः

paramārtha-darśana-amṛta-rasa-lābhena anyasmāt alaṁ-pratyayavān sthita-prajñaḥ

By direct experience of the blissful nectar of the transcendent Reality the steady intellect holds itself absolutetely without anything other than itself.

स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः


sthitā pratiṣṭhitā ātmānātma-vivekajā prajñā yasya saḥ sthita-prajñaḥ

He whose intellect, born of realization of the distinction between the ultimate and non-ultimate, is settled; he is a man of steady intellect.

(Śaṅkara's Bhagavadgītā-Bhāṣya 2.55)

(See Maharishi Mahesh Yogi's commentary on the Bhagavad-Gītā 2.55)

Mittwoch, 22. Juli 2009

Peace Invocation

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु ।

स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।


ते॒ज॒स्वि ना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै॑ ॥

ॐ शान्ति॒ः
शान्ति॒ः शान्ति॑ः


O
sa̱ha nā̍v avatu | sa̱ha nau̍ bhunaktu |

sa̱ha vī̱rya̍ṁ karavāvahai |

te̱ja̱svi nā̱v adhī̍tam astu̱ mā vi̍dviṣā̱vahai̍ ||

O śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti̍ḥ ||

Freitag, 15. Mai 2009

Enlightenment

Some notes after reading one of the books about non-duality:

Q. When will I get enlightenment?

A. When the when will stop.

Q. And when will that be?

There is no greater mystery than this, that we keep seeking reality though in fact we are reality. We think that there is something hiding reality and that this must be destroyed before reality is gained. How ridiculous!
(
Ramana Maharshi)

Stop imagining yourself being or doing this or that and the realization that you are the source and heart of all will dawn on you.
(Nisargadatta Maharaj)

Sonntag, 19. April 2009

Test Unicode


Font: Arial Unicode MS

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥


a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻhFont: Chandas

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥


a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh


Font: Kokila

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥


a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh

 


Font: Mangal

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥


a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh


Font: Sanskrit 2003

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥
E003   E007    E009  a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh

F146  

Font: Siddhanta

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥

1CD5 ◌᳕  1CD6 ◌᳖  1CEF ᳯ
E003   E007    E009  
F135   F142   F146   F15A   F175    F1A2   

a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh

Font: Tahoma

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥

a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh


Font: Times New Roman

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥

a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻhFont: URW Palladio ITU

अ आ इ ई ई३ उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः अँ ऽ। ॥
अ॒ अ॑ आ॒ आ॑ इ॒ इ॑ ई॒ ई॑ उ॒ उ॑ ऊ॒ ऊ॑ ऋ॒ ऋ॑ ॠ॒ ॠ॑ ए॒ ए॑ ऐ॒ ऐ॑ ओ॒ ओ॑ औ॒ औ॑
क का कि की कु कू कृ कॄ कॢ के कै को कौ
क॒ क॑ का॒ का॑ कि॒ कि॑ की॒ की॑ कु॒ कु॑ कू॒ कू॑ कृ॒ कृ॑ कॄ॒ कॄ॑ कॢ॒ कॢ॑ के॒ के॑ कै॒ कै॑ को॒ को॑ कौ॒ कौ॑
१ ३ ३॒॑ १॒॑ त॑ त॒ त॑ः त॒ः नॄँ नॄँः सु॒भ्व१॒॑ः स्वा सु॒भ्व१ स्वा
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह ळ ळ्ह
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥

a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m ̐  ' |
a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍
k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh

F146   

Freitag, 17. April 2009

Rudrābhisheka Mantras

Mādhyandina-Vājasaneyi-Saṁhitā,16.1-16

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः।
बाहुभ्यामुत ते नमः॥१॥
namaste rudra manyava uto ta iṣave namaḥ |
bāhubhyāmuta te namaḥ ||1||

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी।
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥२॥
yā te rudra śivā tanūraghorāpāpakāśinī |
tayā nastanvā śantamayā giriśantābhicākaśīhi ||2||

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे।
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिँसीः पुरुषं जगत्॥३॥
yāmiṣuṁ giriśanta haste bibharṣyastave |
śivāṁ giritra tāṁ kuru mā him̐sīḥ puruṣaṁ jagat ||3||

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि।
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मँ सुमना असत्॥४॥
śivena vacasā tvā giriśācchā vadāmasi |
yathā naḥ sarvamijjagadayakṣmam̐ sumanā asat ||4||

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्।
अहींश्च सर्वाञ्जंभयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योधराचीः परासुव॥५॥
adhyavocadadhivaktā prathamo daivyo bhiṣak |
ahīṁśca sarvāñjaṁbhayantsarvāśca yātudhānyodharācīḥ parāsuva ||5||

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः।
ये चेनँ रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैषाँ हेड ईमहे॥६॥
asau yastāmro aruṇa uta babhruḥ sumaṅgalaḥ |
ye cenam̐ rudrā abhito dikṣu śritāḥ sahasraśo vaiṣām̐ heḍa īmahe ||6||

असौ यो ऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः।
उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥७॥
asau yo 'vasarpati nīlagrīvo vilohitaḥ |
utainaṁ gopā adṛśannadṛśannudahāryaḥ sa dṛṣṭo mṛḍayāti naḥ ||7||

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे।
अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥८॥
namo'stu nīlagrīvāya sahasrākṣāya mīḍhuṣe |
atho ye asya sattvāno'haṁ tebhyo'karaṁ namaḥ ||8||

प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्न्योर्ज्याम्।
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥९॥
pramuñca dhanvanastvamubhayorārtnyorjyām |
yāśca te hasta iṣavaḥ parā tā bhagavo vapa ||9||

विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ उत।
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः॥१०॥
vijyaṁ dhanuḥ kapardino viśalyo bāṇavām̐ uta |
aneśannasya yā iṣava ābhurasya niṣaṅgadhiḥ ||10||

या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः।
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज॥११॥
yā te hetirmīḍhuṣṭama haste babhūva te dhanuḥ |
tayāsmānviśvatastvamayakṣmayā paribhuja ||11||

परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः।
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्॥१२॥
pari te dhanvano hetirasmānvṛṇaktu viśvataḥ |
atho ya iṣudhistavāre asmannidhehi tam ||12||

अवतत्य धनुस्त्वँ सहस्राक्ष शतेषुधे।
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥१३॥
avatatya dhanustvam̐ sahasrākṣa śateṣudhe |
niśīrya śalyānāṁ mukhā śivo naḥ sumanā bhava ||13||

नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे।
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने॥१४॥
namasta āyudhāyānātatāya dhṛṣṇave |
ubhābhyāmuta te namo bāhubhyāṁ tava dhanvane ||14||

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मां न उक्षितम्।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥१५॥
mā no mahāntamuta mā no arbhakaṁ mā na ukṣantamuta māṁ na ukṣitam |
mā no vadhīḥ pitaraṁ mota mātaraṁ mā naḥ priyāstanvo rudra rīriṣaḥ ||15||

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।
मा नो वीरान्रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे॥१६॥
mā nastoke tanaye mā na āyuṣi mā no goṣu mā no aśveṣu rīriṣaḥ |
mā no vīrānrudra bhāmino vadhīrhaviṣmantaḥ sadamittvā havāmahe ||16||

Dienstag, 7. April 2009

BHAJA GOVINDAM

चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्
Carpaṭa-Pañjarikā-Stotram

Video (click right mouse button)


दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः।
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः॥ १॥
dinayāminyau sāyaṁ prātaḥ śiśiravasantau punarāyātaḥ |
kālaḥ krīḍati gacchatyāyustadapi na muñcatyāśāvāyuḥ || 1||

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ govindaṁ bhaja mūḍhamate |

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः।
करतलभिक्षस्तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः॥२॥
agre vahniḥ pṛṣṭhe bhānuḥ rātrau cubukasamarpitajānuḥ |
karatalabhikṣastarutalavāsastadapi na muñcatyāśāpāśaḥ ||2||

यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः।
पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे॥ ३॥
yāvadvittopārjanaśaktastāvannijaparivāro raktaḥ |
paścājjīvati jarjaradehe vārtāṁ pṛcchati ko'pi na gehe || 3||

जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः॥ ४॥
jaṭilo muṇḍī luñcitakeśaḥ kāṣāyāmbarabahukṛtaveṣaḥ |
paśyannapi ca na paśyati mūḍho udaranimittaṁ bahukṛtaveṣaḥ || 4||

भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता।
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्॥ ५॥
bhagavadgītā kiñcidadhītā gaṅgā jalalavakaṇikā pītā |
sakṛdapi yasya murārisamarcā tasya yamaḥ kiṁ kurute carcām || 5||

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्।
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्॥ ६॥
aṅgaṁ galitaṁ palitaṁ muṇḍaṁ daśanavihīnaṁ jātaṁ tuṇḍam |
vṛddho yāti gṛhītvā daṇḍaṁ tadapi na muñcatyāśāpiṇḍam || 6||

बालस्तावत्क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्तरुणीसक्तः।
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥ ७॥
bālastāvatkrīḍāsaktaḥ taruṇastāvattaruṇīsaktaḥ |
vṛddhastāvaccintāmagnaḥ parame brahmaṇi ko'pi na lagnaḥ || 7||

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे॥ ८॥
punarapi jananaṁ punarapi maraṇaṁ punarapi jananījaṭhare śayanam |
iha saṁsāre bahudustāre kṛpayāpāre pāhi murāre || 8||

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः।
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्॥ ९॥
punarapi rajanī punarapi divasaḥ punarapi pakṣaḥ punarapi māsaḥ |
punarapyayanaṁ punarapi varṣaṁ tadapi na muñcatyāśāmarṣam || 9||

वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः।
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥ १०॥
vayasi gate kaḥ kāmavikāraḥ śuṣke nīre kaḥ kāsāraḥ |
naṣṭe dravye kaḥ parivāro jñāte tattve kaḥ saṁsāraḥ || 10||

नारीस्तनभरनाभीदेशं दृष्ट्वा मायामोहावेशम्।
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्॥ ११॥
nārīstanabharanābhīdeśaṁ dṛṣṭvā māyāmohāveśam |
etanmāṁsavasādivikāraṁ manasi vicintaya vāraṁ vāram || 11||

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः।
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्॥ १२॥
kastvaṁ ko'haṁ kuta āyātaḥ kā me jananī ko me tātaḥ |
iti paribhāvaya sarvamasāraṁ viśvaṁ tyaktvā svapnavicāram || 12||

गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्।
नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्॥ १३॥
geyaṁ gītānāmasahasraṁ dhyeyaṁ śrīpatirūpamajasram |
neyaṁ sajjanasaṅge cittaṁ deyaṁ dīnajanāya ca vittam || 13||

यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे।
गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये॥ १४॥
yāvajjīvo nivasati dehe kuśalaṁ tāvatpṛcchati gehe |
gatavati vāyau dehāpāye bhāryā bibhyati tasminkāye || 14||

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्॥ १५॥
sukhataḥ kriyate rāmābhogaḥ paścāddhanta śarīre rogaḥ |
yadyapi loke maraṇaṁ śaraṇaṁ tadapi na muñcati pāpācaraṇam || 15||

रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः।
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः॥ १६॥
rathyācarpaṭaviracitakanthaḥ puṇyāpuṇyavivarjitapanthaḥ |
nāhaṁ na tvaṁ nāyaṁ lokastadapi kimarthaṁ kriyate śokaḥ || 16||

कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्॥
ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन॥ १७॥
kurute gaṅgāsāgaragamanaṁ vrataparipālanamathavā dānam ||
jñānavihīne sarvamanena muktirna bhavati janmaśatena || 17||

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ govindaṁ bhaja mūḍhamate |
चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्

दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः।
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः॥ १॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः।
करतलभिक्षस्तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः॥२॥

यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः।
पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे॥ ३॥

जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः॥ ४॥

भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता।
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्॥ ५॥

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्।
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्॥ ६॥

बालस्तावत्क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्तरुणीसक्तः।
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥ ७॥

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे॥ ८॥

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः।
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्॥ ९॥

वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः।
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥ १०॥

नारीस्तनभरनाभीदेशं दृष्ट्वा मायामोहावेशम्।
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्॥ ११॥

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः।
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्॥ १२॥

गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्।
नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्॥ १३॥

यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे।
गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये॥ १४॥

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्॥ १५॥

रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः।
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः॥ १६॥

कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्॥
ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन॥ १७॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।

Carpaṭa-Pañjarikā-Stotram

dinayāminyau sāyaṁ prātaḥ śiśiravasantau punarāyātaḥ |
kālaḥ krīḍati gacchatyāyustadapi na muñcatyāśāvāyuḥ || 1||

bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ govindaṁ bhaja mūḍhamate |

agre vahniḥ pṛṣṭhe bhānuḥ rātrau cubukasamarpitajānuḥ |
karatalabhikṣastarutalavāsastadapi na muñcatyāśāpāśaḥ ||2||

yāvadvittopārjanaśaktastāvannijaparivāro raktaḥ |
paścājjīvati jarjaradehe vārtāṁ pṛcchati ko'pi na gehe || 3||

jaṭilo muṇḍī luñcitakeśaḥ kāṣāyāmbarabahukṛtaveṣaḥ |
paśyannapi ca na paśyati mūḍho udaranimittaṁ bahukṛtaveṣaḥ || 4||

bhagavadgītā kiñcidadhītā gaṅgā jalalavakaṇikā pītā |
sakṛdapi yasya murārisamarcā tasya yamaḥ kiṁ kurute carcām || 5||

aṅgaṁ galitaṁ palitaṁ muṇḍaṁ daśanavihīnaṁ jātaṁ tuṇḍam |
vṛddho yāti gṛhītvā daṇḍaṁ tadapi na muñcatyāśāpiṇḍam || 6||

bālastāvatkrīḍāsaktaḥ taruṇastāvattaruṇīsaktaḥ |
vṛddhastāvaccintāmagnaḥ parame brahmaṇi ko'pi na lagnaḥ || 7||

punarapi jananaṁ punarapi maraṇaṁ punarapi jananījaṭhare śayanam |
iha saṁsāre bahudustāre kṛpayāpāre pāhi murāre || 8||

punarapi rajanī punarapi divasaḥ punarapi pakṣaḥ punarapi māsaḥ |
punarapyayanaṁ punarapi varṣaṁ tadapi na muñcatyāśāmarṣam || 9||

vayasi gate kaḥ kāmavikāraḥ śuṣke nīre kaḥ kāsāraḥ |
naṣṭe dravye kaḥ parivāro jñāte tattve kaḥ saṁsāraḥ || 10||

nārīstanabharanābhīdeśaṁ dṛṣṭvā māyāmohāveśam |
etanmāṁsavasādivikāraṁ manasi vicintaya vāraṁ vāram || 11||

kastvaṁ ko'haṁ kuta āyātaḥ kā me jananī ko me tātaḥ |
iti paribhāvaya sarvamasāraṁ viśvaṁ tyaktvā svapnavicāram || 12||

geyaṁ gītānāmasahasraṁ dhyeyaṁ śrīpatirūpamajasram |
neyaṁ sajjanasaṅge cittaṁ deyaṁ dīnajanāya ca vittam || 13||

yāvajjīvo nivasati dehe kuśalaṁ tāvatpṛcchati gehe |
gatavati vāyau dehāpāye bhāryā bibhyati tasminkāye || 14||

sukhataḥ kriyate rāmābhogaḥ paścāddhanta śarīre rogaḥ |
yadyapi loke maraṇaṁ śaraṇaṁ tadapi na muñcati pāpācaraṇam || 15||

rathyācarpaṭaviracitakanthaḥ puṇyāpuṇyavivarjitapanthaḥ |
nāhaṁ na tvaṁ nāyaṁ lokastadapi kimarthaṁ kriyate śokaḥ || 16||

kurute gaṅgāsāgaragamanaṁ vrataparipālanamathavā dānam ||
jñānavihīne sarvamanena muktir na bhavati janmaśatena || 17||

bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ govindaṁ bhaja mūḍhamate |

Freitag, 27. Februar 2009

Unicode - Transliteration

1. Unicode - Vowels, Anusvara, Visarga, etc.

UTF-8 encoding table and Unicode characters

1 97 61 a

2 257 0101 ā

3 105 69 i

3h 239 EF ï Hiatus (aï)

4 299 012B ī

4p 299 012B ī3 Pluta
4p 51 33

5 117 75 u

5h 252 FC ü Hiatus (aü)

6 363 016B ū

7 7771 1E5B ṛ

8 7773 1E5D ṝ

9 7735 1E37 ḷ

10 101 65 e

11 97 61 ai
11 105 69

12 111 6F o

13 97 61 au
13 117 75

14 7745 1E41 ṁ Anusvara - Itranslator 2003

15 7747 1E43 ṃ Anusvara

16 7717 1E25 ḥ Visarga

17 61761 F141  Chandra-Bindu - Itranslator 2003

18 109 6D m̐ Chandra-Bindu - TITUS
18 784 0310

19 817 0331 ̱ Anudātta

20 781 030D ̍ Svarita

21 49 31 1̱̍ Short Kampa
21 817 0331
21 781 030D

22 51 33 3̱̍ Long Kampa
22 817 0331
22 781 030D

23 39 27 ' Avagraha

2. Unicode - Consonants

UTF-8 encoding table and Unicode characters

1 107 6B k

2 107 6B kh
2 104 68

3 103 67 g

4 103 67 gh
4 104 68

5 7749 1E45 ṅ

6 99 63 c

7 99 63 ch
7 104 68

8 106 6A j

9 106 6A jh
9 104 68

10 241 F1 ñ

11 7789 1E6D ṭ

12 7789 1E6D ṭh
12 104 68

13 7693 1E0D ḍ

14 7693 1E0D ḍh
14 104 68

15 7751 1E47 ṇ

16 116 74 t

17 116 74 th
17 104 68

18 100 64 d

19 100 64 dh
19 104 68

20 110 6E n

21 112 70 p

22 112 70 ph
22 104 68

23 98 62 b

24 98 62 bh
24 104 68

25 109 6D m

26 121 79 y

27 114 72 r

28 108 6C l

29 118 76 v

30 347 015B ś

31 7779 1E63 ṣ

32 115 73 s

33 104 68 h

34 7735 1E37 ḷ Itranslator 2003

35 7735 1E37 ḷh Itranslator 2003
35 104 68

36 7739 1E3B ḻ

37 7739 1E3B ḻh
37 104 68


3. Chandra-Bindu

Itranslator 2003 is using a non-Unicode compatible Chandra-Bindu (F141) to get with the fonts URW Palladio ITU and Sanskrit 2003:

Dienstag, 24. Februar 2009

Unicode - Devanagari


1. Unicode does not allow Visarga H after Svaras (Vedic accents)
2. Unicode does not allow Svaras (Vedic accents) after numbers

Itrans:  ta\'H    ta\_H    3\_\'    1\_\'

which results in:

Unicode: त॑ः त॒ः ३॒॑ १॒॑

Itranslator 2003 is using Non-Unicode-compatible Visarga and Svaras to get:

Sanskrit 2003: त॑   त॒   ३   १


Other fonts may not support this feature and show:

Unicode: त॑ त॒ ३ १


3. Unicode and ITRANSLATOR 2003 do not support .NH (Chandra-Bindu followed by Visarga)

nR^I.NH (RV 1.121.1 and RV 8.84.3)

नॄँः

svata\’vA.NH (RV 4.2.6)

स्वत॑वाँः

4. Unicode and ITRANSLATOR 2003 do not support 1\_\'H and 3\_\'H (Kampa followed by Visarga)

su\_bhva1\_\'H svA (RV 1.52.4)

सु॒भ्व१॒॑ः स्वा (Unicode)
सु॒भ्व१ः स्वा (Itranslator 2003)

vishvai\'rvI\_ryai\_3\_\'H patya\'mAna u\_bhe (RV 3.54.15)

विश्वै॑र्वी॒र्यै॒३॒॑ः पत्य॑मान उ॒भे (Unicode)
विश्वै॑र्वी॒र्यै॒३ः पत्य॑मान उ॒भे (Itranslator 2003)

5. Unicode Devanagari

1 2304 0900 ऀ
2 2305 0901 ँ
3 2306 0902 ं
4 2307 0903 ः
5 2308 0904 ऄ
6 2309 0905 अ
7 2310 0906 आ
8 2311 0907 इ
9 2312 0908 ई
10 2313 0909 उ
11 2314 090A ऊ
12 2315 090B ऋ
13 2316 090C ऌ
14 2317 090D ऍ
15 2318 090E ऎ
16 2319 090F ए
17 2320 0910 ऐ
18 2321 0911 ऑ
19 2322 0912 ऒ
20 2323 0913 ओ
21 2324 0914 औ
22 2325 0915 क
23 2326 0916 ख
24 2327 0917 ग
25 2328 0918 घ
26 2329 0919 ङ
27 2330 091A च
28 2331 091B छ
29 2332 091C ज
30 2333 091D झ
31 2334 091E ञ
32 2335 091F ट
33 2336 0920 ठ
34 2337 0921 ड
35 2338 0922 ढ
36 2339 0923 ण
37 2340 0924 त
38 2341 0925 थ
39 2342 0926 द
40 2343 0927 ध
41 2344 0928 न
42 2345 0929 ऩ
43 2346 092A प
44 2347 092B फ
45 2348 092C ब
46 2349 092D भ
47 2350 092E म
48 2351 092F य
49 2352 0930 र
50 2353 0931 ऱ
51 2354 0932 ल
52 2355 0933 ळ
53 2356 0934 ऴ
54 2357 0935 व
55 2358 0936 श
56 2359 0937 ष
57 2360 0938 स
58 2361 0939 ह
59 2362 093A ऺ
60 2363 093B ऻ
61 2364 093C ़
62 2365 093D ऽ
63 2366 093E ा
64 2367 093F ि
65 2368 0940 ी
66 2369 0941 ु
67 2370 0942 ू
68 2371 0943 ृ
69 2372 0944 ॄ
70 2373 0945 ॅ
71 2374 0946 ॆ
72 2375 0947 े
73 2376 0948 ै
74 2377 0949 ॉ
75 2378 094A ॊ
76 2379 094B ो
77 2380 094C ौ
78 2381 094D ्
79 2382 094E ॎ
80 2383 094F ॏ
81 2384 0950 ॐ
82 2385 0951 ॑
83 2386 0952 ॒
84 2387 0953 ॓
85 2388 0954 ॔
86 2389 0955 ॕ
87 2390 0956 ॖ
88 2391 0957 ॗ
89 2392 0958 क़
90 2393 0959 ख़
91 2394 095A ग़
92 2395 095B ज़
93 2396 095C ड़
94 2397 095D ढ़
95 2398 095E फ़
96 2399 095F य़
97 2400 0960 ॠ
98 2401 0961 ॡ
99 2402 0962 ॢ
100 2403 0963 ॣ
101 2404 0964 ।
102 2405 0965 ॥
103 2406 0966 ०
104 2407 0967 १
105 2408 0968 २
106 2409 0969 ३
107 2410 096A ४
108 2411 096B ५
109 2412 096C ६
110 2413 096D ७
111 2414 096E ८
112 2415 096F ९
113 2416 0970 ॰
114 2417 0971 ॱ
115 2418 0972 ॲ
116 2419 0973 ॳ
117 2420 0974 ॴ
118 2421 0975 ॵ
119 2422 0976 ॶ
120 2423 0977 ॷ
121 2424 0978 ॸ
122 2425 0979 ॹ
123 2426 097A ॺ
124 2427 097B ॻ
125 2428 097C ॼ
126 2429 097D ॽ
127 2430 097E ॾ
128 2431 097F ॿ