Samstag, 25. September 2010

Sanskrit words in Hindi

Male Sanskrit words:
Stem      Nominative               Hindi
पुरुष    पुरुषः        पुरुष
महाराज   महाराजः       महाराज
ऋषि    ऋषिः        ऋषि
आत्मन्   आत्मा        आत्मा
राजन्    राजा        राजा
ब्रह्मन्    ब्रह्मा        ब्रह्मा
विश्वकर्मन्  विश्वकर्मा       विश्वकर्मा
हनुमत्   हनुमान्     हनुमान् or हनुमान
भगवत्   भगवान्     भगवान् or भगवान
योगिन्    योगी       योगी

Neutral Sanskrit words:
Stem         Nominative            Hindi
सूक्त     सूक्तम्       सूक्त
छन्दस्    छन्दः      छन्द or छंद
मनस्     मनः    मनस् or मनस or मन

रजस्    रजः     रजस् or रजस or रज
तमस्    तमः    तमस् or तमस or तम
ब्रह्मन्    ब्रह्म        ब्रह्म

Feminine Sanskrit words:
Stem         Nominative           Hindi
दुर्गा     दुर्गा        दुर्गा
पूजा     पूजा       पूजा
पूर्णिमा    पूर्णिमा       पूर्णिमा
सरस्वती   सरस्वती      सरस्वती
उपनिषद्   उपनिषत्    उपनिषद् or उपनिषद

General rule for Hindi words which are purely Sanskrit: The nominative of the Sanskrit word without final visarga or final m (म्) becomes the Hindi word. Exceptions mentioned above: मनस् , रजस् , तमस् , and उपनिषद्.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen